آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 1

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 1 :

در اینجا به برخی از اصطلاحات حقوقی ایران در سه بخش می پردازیم :

بخش اول

1- حجر و مصادق آن:

حجر بر عکس اهلیت است و به معنای باز داشتن شخص از تصرفات حقوقی در اموال و حقوق مالی اش می باشد.

به کسی محجور میگویند که دارای حجر است .

اسباب حجر عبارتند از : صغر (کودکی که جنون , دیوانگی , فلس (ناداری) و سفه( نداشتن عقل اقتصادی)

2- اموال منقول و غیر منقول:

اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم میشوند : اموال منقول و اموال غیر منقول.

1-2 اموال منقول: 

منقول از نظر لغوی به معنای قابل حمل , دارایی منقول , انتقال یافته, برداشته شده به کار رفته است.

2-2 اموال در حکم منقول:

اموال در حکم  منقول, در واقع قابل نقل و انتقال نیستند , اما قانونگذار آن را منقول دانسته است.

از جمله « طلب به هر سببی که حاصل شود مانند مال الاجاره , ثمن در بیع , (اگرچه مال غیر منقول باشد ) حق خیار , حق شفعه, حق وثیقه برای اموال منقول, حق اختراع , حق تالیف و ترجمه, حق شرکاء و شرکت های تجاری و امثال آن» همگی اموال منقول محسوب میشوند.

3-2 اموال غیر منقول:

اموال غیر منقول در لغت به معنای غیر قابل حمل است .

اراضی , ابنیه, اشیاء و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول میباشد .

3-مشاع و مفروز:

منظور از مشاع ( یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می شود .

منظور از مفروز ملکی است گه بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه دراید و میان شرکاء تقسیم شده باشد .

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 1

این مطلب ادامه دارد …..

گروه املاک نفار

تیم تخصصی و حرفه ای ما آماده ارائه خدمات ملکی

و حقوقی به بهترین شکل ممکن میباشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

حامد کاردان 09184728817

عبد حسن نژاد 09115873001

سهراب آقاجانی 09119151773

بازگشت به بالا

دیدگاهتان را بنویسید