آشنایی با اصلاحات حقوقی ایران 4

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 4 :

14-ارش : 

اگر قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی و قیمت حقیقی ان در حال معیوبی توسط اهل خبره معین شود , ارش به دست می آید.

15- تصرف عدوانی :

تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن بدون مجوز قانونی و یا رضایت مالک خارج شود.

16- اعیان و منافع:

در اصطلاح حقوقی , منظور مالی است که در عالم خارج , جدای از سایر اموال , شخصی و قابل اشاره است .

17- حق انتفاع:

عبارت است از حقی که به موجب آن فرد میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است و مالک خاصی ندارد , استفاده کند.

1- عمری

2 – رقبی

3- سکنی

اگر مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده , حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک  قبل از فوت خود رجوع کند.

حق انتفاع در موارد زیر از بین می رود :

1 – در صورت انقضای مدت

2 – در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

18 – عاریه :

عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به طور رایگان منتفع شود .

19 – غصب:

غصب یعنی فردی بزور و با اعمال قدرت بر مال دیگری مسلط شود .

20 – هبه :

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور رایگان به مالکیت دیگری درمی آورد .

21 – امانت:

امانت عبارت است از مالی که به موجب قرارداد یا به حکم قانون برای حفاظت و نگهداری در اختیار شخص دیگری قرار بگیرید.

22 – صلح :

صلح به معنی آشتی و سازش است

23 – اجرت المثل :

24 – ضمان و اقسام آن:

ضمان در اصطلاح فقهاء به معنی تعهد و برعهده گرفتن است .

1 – عقد ضمان

2 – ضمان قهری

25 – اظهار نامه :

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 4

گروه املاک نفار

بازگشت به بالا

دیدگاهتان را بنویسید