اصطلاحات ملکی رایج معاملات مسکن 1

اصطلاحات ملکی رایج معاملات مسکن 1 :

در اینجا به برخی از اصطلاحات ملکی رایج معاملات مسکن در ایران میپردازیم :

1- مشاع و مفروز :

اطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی بکار می رود که از نظر مقررات ثبتی ,

قصد جدا کردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء در ملک معین مطرح می باشد.

یعنی اگر چند نفر هرکدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند

و بخواهند خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند ,

باید ان ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان انان افراز شود.

منظور از مشاع ( یا ملک مشاع ) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد

و در قبال ملک مفروز استعمال می شود.

منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت

چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکاء تقسیم شده باشد.

2- افراز و تقسیم :

تقسیم به معنای پراکندن , بخش کردن و قسمت کردن می باشد

و در این مبحث منظور ازآن تبدیل سهم مشاع به مفروز می باشد .

در حقیقت تقسیم منحل شدن حالت مشاع است و به این دلیل انجام می شود

که بجای سهام مشاع مالکین در هرقسمت از جزء تا کل ملک ,

بخش معینی از ملک بصورت مفروز به هر شریک داده شود

و  فرد مالک سهم خود باشد.

نکته:مورد بحث ما اموال غیر منقول میباشد

3- تفکیک املاک :

در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچک تر تقسیم گردد

به این عمل تفکیک گفته می شود .

در این حالت ملک ممکن است یک نفر و یا چند نفر مالک داشته باشد

که در صورت تعدد مالک , کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند.

از نظر لغوی و حقوقی تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر .

اصطلاحات ملکی رایج معاملات مسکن 1

گروه املاک نفار

 

این مطلب ادامه دارد ….

بازگشت به بالا

دیدگاهتان را بنویسید