اصطلاحات ملکی رایج معاملات مسکن 2

اصطلاحات ملکی رایج معاملات مسکن 2

 ادامه مطالب :

4 – تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی :

1 – در حقوق ثبت تفکیک به معنای تبدیل یک مال به قطعات کوچکتر است بدون آنکه در مالکیت آن تغییر ایجاد گردد .

اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است .

2 – تفکیک با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع است

و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر

و قصد قطع حالت اشتراک می باشد.

3 – در تقسیم و افراز حالت اشاعه شرط است اما در تفکیک اشاعه شرط نیست.

4 – در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکاء ادامه عملیات متوقف میشود .

اما اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست .

و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است .

5 – تفکیک در اداره ثبت انجام می گیرد اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه

اصطلاحات ملکی رایج معاملات مسکن 2

6 – در افراز رای صادر می شود ولی در تفکیک صورتجلسه تفکیکی .

7 – در افراز اجبار حاکم است ولی در تفکیک مسامحه .

8 – در تفکیک سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می شود

یا اگر مالک یک نفر باشد , ملک به قطعات کوچکتر تقسیم می شود

اما در افراز فقط سهم خواهان جدا میشود و بقیه ملک مشاع باقی می ماند.

9 – در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود , موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می شود اما اگر بر افراز اعتراض گردد , پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می گردد.

10 – در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد.

11 – سن مالک یا مالکان در امر تفکیک دخالتی ندارد

اما به صراحت در ماده 313 قانون امور حسبی اگر میان مالکان , محجور یا غایب باشد , تقسیم و افراز با دادگاه خواهد بود.

گروه املاک نفار

این مطلب ادامه دارد …

بازگشت به بالا

دیدگاهتان را بنویسید